معرفی مدیر شهرداری منطقه یک

 نام: محمد

نام خانوادگی: عتاب اهوازی

 

 

 

 
محمد عتاب اهوازی