معرفی حدود منطقه

شهرستان اهواز 7925 كيلومتر و سعت دارد و جمعيتي بالغ بر 1425891 كه بين 48 درجه و 2 دقيقه تا 49 درجه و 20 دقيقه طول شرقي و 30 درجه و 35 دقيقه تا 31 درجه و 45 دقيقه عرض شمالي قراردارد با درجه حرارت 48 درجه سانتيگراد در تابستان و 4 درجه در زمستان بطور متوسط و 800 كيلومتر از تهران فاصله دارد.
شهرستان اهواز مركز سياسي، اداري و تجاري استان خوزستان است و داري 5 شهر به نام هاي اهواز، ملاثاني، شيبان، ويس و حميديه بعلاوه سه بخش به نام هاي مركزي، باوي و حميديه دوازده دهستان و 439 روستاي داراي سكنه.
اهواز از شمال به شهرستانهاي دزفول وشوشتر، از شرق به رامهرمز، غرب به به دشت آزادگان و از جنوب به بندر ماهشهر و شادگان وخرمشهر محدود مي شود. اين شهر بافت جمعيتي متشكل از قوميت هاي مختلف اعراب، بختياري، بهبهاني، دزفولي، رامهرمزي، شوشتري و ... دارد.
منطقه يك شهرداري سال 1364 تأسيس شد و اكنون به 5 ناحيه خدمات شهري تقسيم شده است.(ناحيه 1،2،3،4 و ناحيه ويژه).
اين منطقه از شمال به خيابان رضوي و امتداد حريم راه آهن ـ جنوباً خيابان جنت ـ شرقاً حاشيه راه آهن و امتداد اتوبان آيت ا... بهبهاني از ميدان جمهوري به سمت بهشت شهدا و از غرب به حاشيه كارون محدود ميشود. تعداد 18 محله در محدوده خدماتي منطقه يك شهرداري قراردارد كه اغلب بخش مركزي شهر را شامل مي شوند يعني حياتي ترين ومهمترين بخش اهواز كه از ابتداي تأسيس تاكنون 23 شهردار متولي امور اين منطقه بوده اند.
 
 

 
نقشه منطقه