معرفی شهرداری منطقه

شهرستان اهواز 7925 كيلومتر و سعت دارد و جمعيتي بالغ بر 1425891 كه بين 48 درجه و 2 دقيقه تا 49 درجه و 20 دقيقه طول شرقي و 30 درجه و 35 دقيقه تا 31 درجه و 45 دقيقه عرض شمالي قراردارد با درجه حرارت 48 درجه سانتيگراد در تابستان و 4 درجه در زمستان بطور متوسط و 800 كيلومتر از تهران فاصله دارد.

 شهرستان اهواز مركز سياسي، اداري و تجاري استان خوزستان است و داري 5 شهر به نام هاي اهواز، ملاثاني، شيبان، ويس و حميديه بعلاوه سه بخش به نام هاي مركزي، باوي و حميديه دوازده دهستان و 439 روستاي داراي سكنه.

اهواز از شمال به شهرستانهاي دزفول وشوشتر، از شرق به رامهرمز، غرب به به دشت آزادگان و از جنوب به بندر ماهشهر و شادگان وخرمشهر محدود مي شود. اين شهر بافت جمعيتي متشكل از قوميت هاي مختلف اعراب، بختياري، بهبهاني، دزفولي، رامهرمزي، شوشتري و ... دارد.
شهرداري اهواز در سال 1304 هجري شمسي تأسيس و در سال 1309 ميرزا احمدخان البرز از طرف وزارت داخله رياست آن را بر عهده گرفت. از آن زمان تاكنون اين شهرداري كه اكنون به هشت منطقه تقسيم شده است .
منطقه يك شهرداري سال 1364 تأسيس شد و اكنون به 5 ناحيه خدمات شهري تقسيم شده است.(ناحيه 1،2،3،4 و ناحيه ويژه).