شهرداران منطقه از ابتدا تاكنون

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

محل تحصيل

مدت مسئوليت

1

حسن علي شيرين كار

ديبلم طبيعي

-

65 – 1364

2

جمال جعفر آقايي

ديبلم

-

66 – 1365

3

محمود صيدالي

فوق ديبلم علوم انساني

آموزش و برورش

68 – 1366

4

حسن علي شيرين كار

ديبلم طبيعي

-

72 - 1368

5

عباس وكيلي

فوق ليسانس شهرسازي

دانشگاه تهران

73 – 1372

6

عباس نداف

ديپلم

-

73 – 1373

7

جنگي رئيسي اردلي

-

-

73 – 1373

8

ابوالقاسم محبوبي

فوق ديپلم عمران

دانشگاه شهيد چمران

74 – 1373

9

قدرت اله اقبال

ديپلم فلزكاري

-

75 - 1374

10

اسماعيل باصري ارغواني

فوق ديپلم فضاي سبز

دانشگاه شهيد چمران

78 – 1375

11

عباس وكيلي

فوق ليسانس شهرسازي

دانشگاه تهران

79 – 1378

12

رضا رمضاني

دانشجو كارشناسي عمران

دانشگاه شهيد چمران

79 – 1379

13

محمود صيدالي

فوق ديپلم علوم انساني

آموزش و پرورش

81 – 1379

14

محمدرضا سرلك

ليسانس عمران

دانشگاه آزاد اهواز

81 – 1381

15

اسماعيل باصري ارغواني

ليسانس فضاي سبز

دانشگاه شهيد چمران

82 – 1381

16

جواد دغلاوي

ليسانس الاهيات

-

82 – 1382

17

محمد حويزاوي

ليسانس مديريت دولتي

دانشگاه آزاد شوشتر

83 – 1382

18

عباس دغاغله

ليسانس عمران

دانشگاه آزاد اهواز

83 – 1383

19

محمود رضا بهزادي

ديپلم اقتصاد

-

85 – 1383

20

اسداله معتمد

فوق ليسانس مديريت دولتي

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت اهواز

86 - 1385

21

محمودرضا شيرازي

فوق ليسانس برنامه ريزي شهري

دانشگاه شهيد بهشتي تهران

87 - 1386

22

سيد سعيد سيد باب المراد

كارشناسي ارشد مديريت اجرايي

دانشگاه فارابي

1387-90

23

داود دارابي

كارشناس راه وساختمان

 

1390

24 مسعود شفیع پور      
25 الیاس دره شوری      
26 بابک محمدی اوندی      
27 مهراب فلسفی زاده      
28 یاسین کاوه پور دکترای برنامه ریزی شهری   1398