مدارک مورد نیاز جهت ارائه به شهرسازی

 مدارك لازم جهت صدور پايانكار

1.تكميل وارائه فرم تقاضاي اوليه توسط مالك (مالكين) يا وكيل قانوني مالك
2.فرم گزارش كارشناس (چهار امضاء) كه به تأييد مسئولين ذيربط رسيده باشد.(مدت اعتبار گزارش كارشناس يكماه مي باشد و چنانچه زمان آن از موعد مقرر گذشته باشد تمديد آن الزامي است.)
3.فرم گواهي مستحدثات و جزئيات ساختمان كه به تأييد كارشناس مربوطه رسيده باشد.
4.تأييد فرم استحكام بنا و اعلام گزارشات مرحله اي از طرف مهندس ناظر(كه به تأييد واحد بايگاني رسيده باشد)و براي ساختمانهاي 5 طبقه وبالتر گواهي امضاء كليه مهندسين ناظر الزامي است.
5.رأي كميسيون ماده صد در صورت داشتن تخلف ساختماني.
6.فرم محاسبات عوارضات و جرائم كه به تأييد واحدهاي مربوطه رسيده باشد.
7.كپي فيش هاي پرداختي عوارضات متعلقه
8.پاسخ استعلام سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و تأييد خدمات شهري مبني بر جمع آوري نخاله هاي ساختماني
9.فرم تأييد كيفيت ايمني آسانسور(براي ساختمانهايي كه داراي آسانسور بوده وتاريخ صدور آنه بعد از 13/8/1382 باشد.)
10.چنانچه مالك يا مالكين در سند مالكيت نقل وانتقال و تغيير نام شده باشند ارائه كپي سند مالكيت شش دانگ ، كپي شناسنامه مالك(مالكين) و در صورت داشتن وكيل قانوني ارائه كپي و كالتنامه و كپي شناسنامه وكيل الزامي است.در غير اينصورت نياز به ارائه كپي موارد مذكور نمي باشد.
11.ارائه اصل شناسنامه ساختمان(پروانه ساختمان)
12.در صورتيكه مالك فوت شده باشد كپي گواهي انحصار وراثت به انضمام وكالتنامه متقاضي از طرف ورثه و در مورد ورثه صغير اجازه نامه رسمي قيم لازم است.
13.يك جلد پوشه روغني
بديهي است صدور گواهي پايانكار منوط به اتمام عمليات ساختماني ونصب كليه انشعابات ، انجام نماسازي سطوح اصلي و جانبي ، احداث جان پناه با حداقل ارتفاع 80 سانتيمتر ، نصب صندوق پستي ، سطل زباله و كاشت نهال در پياده رو مي باشد.
توجه: به همراه داشتن اصل سند مالكيت ، شناسنامه مالك و وكالتنامه قانوني در زمان تحويل مدارك و اخذ شناسنامه الزامي است.


مدارك لازم جهت صدور اصلاحيه شناسنامه ساختمان
 
1.تكميل وارائه فرم تقاضاي اوليه توسط مالك (مالكين) يا وكيل قانوني مالك
2.فرم گزارش كارشناس (چهار امضاء) كه به تأييد مسئولين ذيربط رسيده باشد.(مدت اعتبار گزارش كارشناس يكماه مي باشد و چنانچه زمان آن از موعد مقرر گذشته باشد تمديد آن الزامي است.)
3.فرم گواهي مستحدثات و جزئيات ساختمان كه به تأييد كارشناس مربوطه رسيده باشد.
4.فرم نقشه.
5.اصل نقشه كه به تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان رسيده باشد. و فرم تعهد نظارت كه به تأييد دفترخانه اسناد رسمي رسيده باشد و معرفي نامه سازمان نظام مهندسي ساختمان
تبصره:
در صورتيكه اصلاحيه پروانه در حد 20 متر مربع براي واحدهاي مسكوني باشد با ارائه نامه قبول نظارت از مهندس ناظر و با مشخص نمودن محل طرح توسعه(اصلاحيه) در نقشه كفايت مي كند.
6.فرم محاسبات عوارضات كه به تأييد مسئولين ذيربط رسيده باشد.
7.كپي فيش هاي پرداختي عوارضات متعلقه
8.فيش بيمه تأمين اجتماعي
9.پاسخ استعلام سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني
10.درصورتيكه بعد از صدور پروانه ساختمان ملك نقل و انتقال شده باشد ارائه كپي از صفحات نقل و انتقال سند و شناسنامه مالك جديد الزامي است.
11.ارائه اصل شناسنامه ساختمان(پروانه ساختمان) به منظور نگارش اصلاحيه پروانه
12.به همراه داشتن نامه اي از مهندس ناظر به منظور تحويل اصلاحيه پروانه ساختماني به مالك(مالكين) يا وكيل قانوني مالك
13.يك جلد پوشه روغني
توجه: به همراه داشتن اصل سند مالكيت ، شناسنامه مالك و وكالتنامه قانوني در زمان تحويل مدارك و اخذ شناسنامه الزامي است.


 
 
مدارك لازم جهت صدور پروانه ساختمان( ساخت):
 
1.تكميل وارائه فرم تقاضاي اوليه توسط مالك(مالكين) يا وكيل قانوني مالك
تبصره
در صورتيكه تقاضا از طرف شركت يا سازماني باشد نماينده رسمي آن شركت يا سازمان مي بايست برگ معتبر ارائه نمايد.
2. كپي سند مالكيت شش دانگ و در صورتيكه اسناد مشاعي باشند ارائه كپي كليه اسناد مشاعي الزامي مي باشد. ضمناًٌ اصل سند مالكيت جهت تطبيق بايد همراه متقاضي باشد.
3. كپي شناسنامه مالك(مالكين)
4. كپي وكالتنامه( در صورت داشتن وكيل قانوني) كپي شناسنامه وكيل
5. اسناد مشاعي كه فاقد ابعاد و مساحت مي باشند مالكين آنها مي بايست نسيبت به ارائه كروكي ملك با ابعاد و مساحت آن كه به تأييد كارشناسان رسمي دادگستري در امور ثبتي رسيده باشد و توسط خود مالك تهيه و در دفترخانه اسناد رسميگواهي امضاء شده باشند ارائه گردد.
6. در مورد املاك و اراضي تفكيك شده كه سند جديد صادر نشده است ارائه كپي صورتمجلس تفكيك شده توسط اداره ثبت اسناد و املاك و كپي سند مادر (پلاك اصلي) الزامي است.
7. كپي قرارداد اراضي( املاك) كه داراي قرارداد و اگذاري باشند و چنانچه قرارداد واگذاري فاقد اعتبار باشد ارائه تمديد قرارداد نيز الزامي است. ضمناً اصل قرار داد جهت تطبيق همراه متقاضي باشد.
8. در صورتيكه مالك فوت شده باشد كپي گواهي انحصار وراثت به انضمام وكالتنامه از طرف ورثه و در مورد ورثه صغير اجازه نامه رسمي قيم لازم است.
9. در صورتيكه زمين موقوفه باشد برگ اجاره نامه اوقاف و برگ بلامعارض بودن زمين از اداره ثبت اسناد واملاك و نقشه تفكيكي مصوب الزامي است.
10. جهت اراضي بيش از 3000 مترمربع ارائه پلان موقعيت نقشه برداري شده كه به تأييد نقشه بردار و كارشناس رسمي دادگستري در امور ثبتي رسيده باشد الزامي است.
11. فرم گزارش كارشناس(چهار امضا) كه به تأييد مسئولين ذيربط رسيده باشد.(مدت اعتبار گزارش كارشناس يكماه مي باشد) و چنانچه زمان آن از موعد مقرر گذشته باشد تمديد آن الزامي است.
12. فرم گواهي مستحدثات و جزئيات ساختمان كه به تأييد واحد شهرسازي رسيده باشد.
13. فرم نقشه
14. اصل نقشه كه به تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان رسيده باشد و فرم تعهد نظارت كه به تأييد دفترخانه اسناد رسمي رسيده باشد و معرفي نامه سازمان نظام مهندسي ساختمان.
15. اصل دفترچه محاسبات ساختمان(براي املاك با اسكلت فلزي وبتني)
16. اصل دفترچه ژئوتكنيك(براي مجتمع هاي 5 طبقه و بالاتر)
17. كپي مجوز فعاليت دفترفني و مهندسي جهت مجتمع هاي شش طبقه و بالاتر
18. فرم محاسبات و عوارض كه به تأييد مسئوليت ذيربط رسيده باشد.
19. كپي فيش هاي پرداختي عوارضات
20. فيش بيمه تأمين اجتماعي.
21. پاسخ استعلام هاي شركت برق ، مخابرات ، آب و فاضلاب ، حريم لوله نفت ، گاز و... (در صورت نياز و به تشخيص واحد شهرسازي
22. در صورت دارا بودن اشتراك گاز(جهت پروانه تخريب و تجديد بنا يا هرگونه تغييرات اساسي در ساختمان( ارائه پاسخ استعلام شركت گاز الزامي است.
23. پاسخ استعلام سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني ، مجتمع فني و حرفه اي اداره كار
24. تكميل فرم تعهد نامه نصب تابلوي مشخصات ساختمان توسط مالك براي مجتمع هاي آپارتماني ، تجاري ، اداري و ...
25. به همراه داشتن نامه از مهندس ناظر به منظور تحويل پروانه به مالك (مالكين) يا وكيل قانوني مالك
26. در صورت داشتن شناسنامه ساختمان ارائه آن به منظور ابطال و درجدر سوابق الزامي است.
27. يك جلد پوشه روغني
توجه: به همراه داشتن اصل سند مالكيت و شناسنامه مالك و وكالتنامه قانوني در زمان تحويل مدارك واخذ شناسنامه ساختمان الزامي است.