موسسات خیریه

 

ردیف
 ناحیه

عنوان انجمن یا موسسه خیریه

 آدرس
 1

يك خدمات شهري منطقه يك

 انجمن خيريه و دار الايتام باب الحوائج

 

خ ادهم بين عظيم وفرشته رياضي
 2
 
دو خدمات شهري منطقه يك
انجمن خيريه چهارده معصوم

 

خيابان شريعتي بين رستگاري و نواب صفوي
3
سه خدمات شهري منطقه يك
 
انجمن خيريه در اين ناحيه وجود ندارد.
 4
 
چهار خدمات شهري منطقه يك
 
انجمن خيريه در اين ناحيه وجود ندارد.
 
5

 

ویژه خدمات شهري منطقه يك
انجمن خيريه در اين ناحيه وجود ندارد.